The incumbent committee members

Kawamoto, Noboru (Hokkaido University) Chair, Trustee

Aoki, Sinya (YITP)

Harada, Masayasu (Nagoya University)

Harada, Tomohiro (Rikkyo University)

Sugimoto, Shigeki (Kyoto University)

Hosaka, Atsushi (Research Center for Nuclear Physics, Osaka University)

Omukai, Kazuyuki (Tohoku University)

Iso, Satoshi (KEK) Genral Council

Udagawa, Masafumi (Gakushuin) Genral Council

Kimura, Masaaki (RIKEN / Hokkaido University) Genral Council

Yanase, Youichi (Kyoto University)

Murakami, Shuichi (TIT)

Hagino, Kouichi (Kyoto University)

Oshikawa, Masaki (ISSP, University of Tokyo)

Yokoyama, Jun'ichi (University of Tokyo)

Sugawara, Hirotaka (OIST) Advisor

Kugo, Taichiro (Kyoto Sangyo U.) Advisor

Fujikawa, Kazuo (RIKEN) Advisor

Tada, Tsukasa (RIKEN) Corresponding Secretary

Previous committee members include:

Akaishi, Yoshinori; Ando, Tsuneya; Furusaki, Akira; Hayakawa, Hisao; Ioka, Kunihiko; Iguchi, Hideo; Kawai, Hikaru; Hashimoto, Koji; Hiyama, Emiko; Kawakami, Norio; Kawamura, Hikaru; Kitazawa, Yoshihisa; Kobayashi, Makoto; Maskawa, Toshihide; Miyake, Kazumasa; Nagaosa, Naoto; Nagataki, Shigehiro; Tohyama, Takami; Nakatsukasa, Takashi; Ninomiya, Masao; Oka, Makoto; Oonogi Tetsuya; Sato, Katsuhiko; Soda, Jiro; Takada, Yasutami; Ueda, Kazuo; Yabana, Kazuhiro; Yazaki, Koichi; Yoshida, Naoki; Ogata, Masao; Ishiara, Sumio; Fujimoto, Satoshi; Sasaki, Misao; Hatsuda, Tetsuo; Shiromizu, Tetsuya; Motome, Yukitoshi; Inutsuka, Shu-ichiro; Katsura, Hosho; Tanaka, Takahiro; Ohnishi, Akira

Designed by CSS.Design Sample